REGULAMIN SKLEPU

Ochrona Danych Osobowych

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.packstyle.pl zwanego w dalszej treści Sklepem.

b) Sklep www.packstyle.pl prowadzony jest przez Domrat Invest s.c. siedzibą 44-100 Gliwice Rynek 23/1, nr NIP 631 23 17 106, nr Regon 277545271, zwany dalej Sprzedającym.

c) Regulamin ma zastosowanie do umów kupna-sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu srodków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym.

 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

a) Przedmiotem transakcji są produkty przedstawione w Sklepie www.packstyle.pl, zwane dalej Produktami.

b) Parametry Produktów oferowanych przez Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów, są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

c) Ceny widoczne w Sklepie przy poleceniu "Dodaj do koszyka", są cenami brutto, (zawierają podatki i cła wymagane przepisami prawa, obowiązującymi w Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych w EFTA, a w szczególności podatek VAT)

d) Dla krajów spoza Unii Europejskiej, będzie doliczane cło i inne podatki wymagane w danym kraju. 

e) Ceny w polskiej wersji językowej Sklepu podane są w polskich złotych, a dla wersji językowych angielskiej i niemieckiej w euro.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

a) Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

b) Zamówienia na Produkty znajdujące się w Sklepie można składać poprzez:

  • wypełnienie w Sklepie 5-etapowej procedury związanej z opcją "Dodaj do koszyka"

  • przesłanie e-maila na adres: sklep@packstyle.pl

c) Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych zawartych w zamówieniu.

d)  Złożone zamówienie musi zostać potwierdzone przez Sprzedającego poprzez zwrotne odesłanie e-maila w terminie do 3 dni roboczych, w którym to Sprzedający potwierdza warunki umowy kupna-sprzedaży i podaje przewidywany czasu jej realizacji oraz w przypadku przedpłaty podaje nr rachunku bankowego.

4     REALIZACJA ZAMÓWIENIA

a)    Czas Realizacji zamówienia jest to czas jaki upływa od dnia :

  • potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego (zawarcia umowy kupna-sprzedaży) - przy odbiorze osobistym

    lub

  • otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedającego - w przypadku przedpłaty -

    do dnia wysyłki towaru do Zamawiającego, przy uwzględnieniu tylko pełnych dni roboczych.

b)   W przypadku, gdyby Czas Realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany przez Sprzedającego w mailu potwierdzającym, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym, aby poinformować o opóźnieniu. Gdy zamówienie składać się będzie z kilku Produktów, to policzony zostanie najdłuższy z czasów dostawy lub nastąpi wysyłka częściowa, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W takiej sytuacji do dodatkowej przesyłki doliczany jest koszt transportu.

c) Czas Dostawy przesyłki przez firmę kurierską na terenie Polski to zazwyczaj drugi lub trzeci dzień roboczy (poza sobotą i dniami wolnymi od pracy) licząc od dnia wysyłki.

d)   Sprzedający może odmówić dostawy Produktów poza Unię Europejską i Państwa Stowarzyszone.

e)   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktów nie wynikające z jego winy.

5. DOSTAWA

a) Produkty wysyłane są na adres podany przez Zamawiącego w "Formularzu kontaktowym" bądź w e-mailu. Aktualny cennik wysyłki Produktów dostępny jest w zakładce "Koszty dostawy".

b)   Na terenie Polski zamówione Produkty dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.

c) Możliwy jest odbiór osobisty Produktów w siedzibie firmy lub w magazynie, po uprzednim umówieniu się ze Sprzedającym.

d)  Koszt dostawy poza granice Polski jest każdorazowo ustalany przez Sprzedającego z Zamawiającym.

e)   W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem, Zamawiający zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera odpowiedniego protokołu oraz skontaktowania się niewłocznie ze Sprzedającym w celu uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego.

  6. FORMA PŁATNOŚCI

Zapłata za zamówione Produkty następuje w formie wybranej przez Zamawiającego :

·    gotówką, tylko w przypadku osobistego odbioru w siedzibie lub w magazynie Sprzedającego

·    przedpata na konto bankowe Sklepu:

a) ING BANK ŚLĄSKI

49 1050 1285 1000 0091 3745 30 24

b) dla wpłacajacych z zagranicy w Euro ING BANK ŚLĄSKI

IBAN: PL 70 1050 1285 1000 0092 0206 8517

NR BIC (SWIFT): INGBPLWP

 7. GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

a)    W celu reklamacji Produktów należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty złożenia.

b)    Produkty dostępne w Sklepie Sprzedającego są objęte gwarancją producenta.

c)   Zamawiający w ciągu 14 dni od daty zakupu ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, za wyjątkiem zamówień dotyczących Produktów o innych parametrach i właściwościach poza oferowanymi w Sklepie. Drobne różnice w wyglądzie Produktów (w zakresie koloru czy faktury) pomiędzy przesłanymi Zamawiającemu a oferowanymi w Sklepie, nie będą stanowić podstawy do reklamacji.

d)  W przypadku odstąpienia od umowy, Produkty należy odesłać na adres: Domrat Invest s.c. ul. Dolnych Wałów 19 b/1 44-100 Gliwice. Konieczne jest dołączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający. Produkty przysłane przez Zamawiającego za pobraniem lub na koszt Sprzedającego, zostaną odesłane do Zamawiającego.

e)   Produkty przysłane przez Zamawiającego zostaną przyjęte, gdy będą w stanie kompletnym i nie zmienionym oraz znajdować się w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. W przeciwnym wypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

f)   W przypadku spełnienia warunków określonych w punkcie e) niniejszego punktu, Sprzedający ciągu 2 dni roboczych wystawi fakturę korygującą. Po otrzymaniu od Zamawiającego kopii faktury korygującej, Sprzedający w ciągu 7 dni roboczych, dokona zwrotu pieniędzy.

8. INNE POSTANOWIENIA

a)    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

b)    Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
c) Udostępnione dobrowolnie przez Zamawiającego dane są przetwarzane przez Sklep jako administratora tych danych. Zakończenie przetwarzania danych następuje po poinformowaniu Sprzedającego o tym żądaniu.
d) Sklep www.packstyle.pl może wykorzystywać pliki typu cookies, które są nieszkodliwe dla komputera Zamawiającego i jego danych. Zamawiający może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.